+420 602 761 414   /   +420 732 433 762

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků firmy Instant Parties s.r.o.

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „GDPR”) je společnost Instant Parties s.r.o., IČ: 174 17 775 se sídlem Korunní 2569/108,
Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v 370969 C, Městský soud v Praze (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce:
email: info@instantparties.cz
telefon: +420 732 433 762
adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem nebo osobní údaje, které správce získal na
základě plnění objednávky zákazníka.
2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
– plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování, zejména
zasílání obchodních sdělení a newsletterů, registrace do věrnostního programu, v případě, že
nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
– vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi zákazníkem a správcem
– zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity
– umožnění registrace a členství zákazníka ve věrnostním programu
– plnění právních povinností vůči státu.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu).
– do odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů pro marketingové
účely a pro účast ve věrnostním programu (resp. do zrušení odběru obchodních
sdělení a newsletterů ze strany zákazníka, jehož osobní údaje jsou zpracovávány
na základě oprávněného zájmu správce), nejdéle po dobu 3 let
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou tyto údaje správcem vymazány.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
– zajišťující služby v souvislosti s provozováním služeb
– zajišťující marketingové služby
– zajišťující účetní a daňové služby
– poskytující mailingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

VI.
Práva zákazníka

1. Za podmínek stanovených GDPR má zákazník právo
– na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR
– na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
– na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
– na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
– na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR
– odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že
bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k řádnému
zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že byl
seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Aktuální verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.8.2022