+420 602 761 414   /   +420 732 433 762

OBCHODNÍ PODMÍNKY INSTANT PARTIES s.r.o.

A. OBECNÉ PODMÍNKY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRONAJÍMATELE

Jméno: Instant Parties s.r.o.
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČO: 174 17 775
zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 370969

2. DEFINICE
  2.1. „Produktem“ či v množném čísle „Produkty“ se rozumí Nafukovací stan (PARTY HOUSE/PARTY HOUSE DELUXE)
nebo jiné předměty pronajaté Nájemci Pronajímatelem.

  2.2. „Nafukovacím stanem“ či v množném čísle „Nafukovacími stany“ se rozumí stany
PARTY HOUSE a PARTY HOUSE DELUXE označené logem Pronajímatele. Nafukovací stan je zároveň i Produktem.

  2.3. „Nápoji“ se rozumí alkoholické či nealkoholické nápoje poskytované na akcích společnosti Instant Parties s.r.o. touto společností či barmanem vystupujícím ve smluvním vztahu se společností Instant Parties s.r.o.

  2.4. „Pronajímatelem“ se rozumí společnost Instant Parties s.r.o, se sídlem Korunní 2569/108,
Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 174 15 775, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v
Praze pod sp. zn. C 370969.

  2.5. „Nájemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se společností uzavřela nájemní
smlouvu o nájmu Produktů. V případě, že nájemní smlouvu s Pronajímatelem uzavře více osob, rozumí se Nájemcem i každý spolunájemce. V případě koupě Nápojů se Nájemce označuje též jako „Kupující“.

  2.6. „Smluvními stranami“ se rozumí Pronajímatel a Nájemce, hovoří-li se o nich současně.

  2.7. „Provozovnou“ se rozumí zvláštní a samostatně ohlášený prostor, ve kterém je provozována živnost. Provozovny Pronajímatele se nachází na adrese Londýnská 522/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2; nebo Havanská 131/14, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

3. SUBSIDIÁRNÍ POUŽITÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
  3.1. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí primárně těmito obchodními podmínkami.
Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními
právními předpisy.

  3.2. Vstupuje-li Pronajímatel do právního vztahu s Nájemcem, který naplňuje definici spotřebitele dle
ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
budou se právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem řídit i tímto právním předpisem.

  3.3. Případné úpravy či odchylky od těchto obchodních podmínek musí být schváleny oběma smluvními
stranami písemnou formou.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se konkrétní fyzické osoby. Mezi tyto údaje patří
např. jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, e-mail či telefonní číslo. Osobní údaje
zpracováváme a dále shromažďujeme pouze v případě, že k tomu máme zákonný titul.
Ochrana osobních údajů Pronajímatele se řídí aktuální legislativou zabývající se touto problematikou,
zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2015, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tj. Nařízení GDPR).

5. ZPŮSOB PRONÁJMU
  Pronajímatel pronajímá Produkty na základě závazné rezervace a následné nájemní smlouvy. Nájemce
musí pro závaznou rezervaci pronajímaného Produktu vyplnit požadované kontaktní údaje a složit
zálohu.

6. VZNIK NÁJEMNÍ SMLOUVY
  6.1. Odesláním objednávky Nájemce stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s
nimi. Neznalost obchodních podmínek Nájemce neomlouvá. Na obchodní podmínky je Nájemce
upozorněn při objednávce.

  6.2. Nájemní smlouva vzniká potvrzením objednávky, o které je nájemce informován e-mailem.

7. OBJEDNÁVKY
  7.1. Pro objednání nájmu Produktů, služeb a dalších produktů může Nájemce využít:
      ● online kontaktní formulář
      ● email: info@instantparties.cz
      ● telefonické spojení: +420 732 433 762 nebo +420 602 761 414

  7.2. Po uskutečnění objednávky bude Nájemce v krátké době informován, zda-li je možné objednávku
uskutečnit.
Objednávka bude platná až po potvrzení o rezervaci.

8. STORNO OBJEDNÁVKY
  8.1. Nájemce má právo odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku / rezervaci) bez udání důvodu do
doby, než mu pronajímatel potvrdí převzetí objednávky. Později uplatněné zrušení objednávky má za
následek povinnost nájemce uhradit pronajímateli vzniklou škodu v podobě zálohy ve výši 25 %
objednávky.

  8.2. Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat na email info@instantparties.cz.

9. PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST NÁJEMCE
  9.1. Pokračuje-li Nájemce v jednání o nájemní smlouvě Produktů, aniž by měl zájem o jejich nájem, je
povinen uhradit Pronajímateli vzniklou škodu v podobě zálohy ve výši 25 % a ušlý zisk.

10. PLATBA ZA NÁJEM PRODUKTŮ A KOUPI NÁPOJŮ
  10.1. Platba je možná buďto v hotovosti při předání Produktů Nájemci k užívání nebo předem
převodem na účet 8073754002/5500, pokud si smluvní strany dopředu nedomluví jinak.

  10.2. Při rezervaci pronájmu zboží je nutné složit zálohu ve výši 25 % z ceny rezervace. Záloha není
vratná, následně bude použita k uhrazení celkové ceny objednávky.

  10.3. Nájemce má povinnost složit před konáním akce kauci ve výši 5.000 Kč.
   Tato kauce slouží k zaplacení případných škod, které nájemce způsobí nevhodným užíváním produktů či úmyslně produkty poškodí. Kauce zároveň může sloužit k úhradě Nápojů, které Kupující zakoupí nad rámec uzavřené kupní smlouvy.

  10.4. Platební podmínky platí obdobně pro koupi nápojů. V případě souběžného nájmu produktů a koupě nápojů se skládá jediná kauce stanovená v čl. 10.3. těchto obchodních podmínek.

11. PRÁVA NÁJEMCE
  11.1. Oznámí-li nájemce řádně a včas Pronajímateli vadu Produktů, kterou je povinen odstranit
Pronajímatel, a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže Nájemce může věc užívat jen s
obtížemi, má Nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, nebo může sám provést opravu a
požadovat po Pronajímateli náhradu účelně vynaložených nákladů.
    a) trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou, nebo ztěžuje-li oprava užívání
věci nad míru obvyklou, má Nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy a jejího
rozsahu,
    b) v případě, že Nájemce ohrozí v jeho nájemním právu třetí osoba nebo způsobí-li třetí osoba
nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat Nájemce sám,
    c) Nájemce má právo provést změnu předmětu nájmu jen s předchozím písemným souhlasem
Pronajímatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou věci k jejímu zhodnocení, je
povinen se Pronajímatel s Nájemcem vyrovnat při skončení nájmu podle míry zhodnocení.
Provede-li však Nájemce změnu věci bez předchozího souhlasu Pronajímatele, je povinen
předmět nájmu uvést do původního stavu, jakmile ho o to Pronajímatel požádá, nejpozději však
při skončení nájmu. Neuvede-li Nájemce na žádost Pronajímatele věc do původního stavu, může
Pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

  11.2. Další práva a povinnosti Nájemce se řídí příslušnými právními předpisy uvedenými v čl. 3 těchto
obchodních podmínek.

12. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY
  Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Smluvních stran. Právo Pronajímatele na náhradu škody a na
zálohu dle čl. 9 těchto obchodních podmínek není dotčeno.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  Případné spory vzniklé z nájemní smlouvy jsou Smluvní strany povinny řešit primárně mimosoudně.
Nedohodnou-li se strany bez pomoci rozhodnutí autoritativního orgánu, mohou se obrátit na Českou
obchodní inspekci či mohou spor řešit přes internetovou platformu ODR zřízenou Evropskou komisí.

B. DORUČENÍ

14. PRODUKT
  14.1. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že dodání Produktů umožňuje Nájemci pouze nájem
Produktu na dobu stanovenou v nájemní smlouvě

  14.2. Vlastnické právo k Produktům zůstává vždy Pronajímateli a v žádném případě nepřechází na
Nájemce.

  14.3. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkty dodané Pronajímatelem budou obsahovat
pouze následující položky, pokud není na faktuře nájemce uvedeno jinak:
    i. Nafukovací stan;
    ii. Doprava do 10km od Prahy a práce na sestavení Nafukovacího stanu;
    iii. Kolíky nebo závaží podle potřeby;
    iv. Prodlužovací kabely;
    v. Kompresor o dostatečném výkonu potřebným k nafouknutí stanu;
    vi. Plachta (pokud je postavena na tvrdém povrchu);
    vii. Světelná technika, reproduktory, mlhovač.

  14.4. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že produkty výslovně nezahrnují následující položky a
tyto položky je třeba pronajmout odděleně od výše uvedených položek v bodě 14.3.
    i. Generátor;
    ii. Náklady na čištění (v případě nadměrného znečištění);
    iii. Náklady na poškození;
    iv. Pojistné dokumenty;
    v. Poplatky za doručení (nad rámec domluvené dopravy);

  14.5. Převzetí pronajatého zboží Nájemcem je možné:
    i. osobně v místě konání akce;
    ii. osobně na Provozovně Pronajímatele, přičemž si dopravu nájemce zajišťuje sám

  „Provozovnou“ se rozumí zvláštní a samostatně ohlášený prostor, ve kterém je provozována živnost.
Provozovny Pronajímatele se nachází na adrese Londýnská 522/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2; nebo
Havanská 131/14, Bubeneč, 170 00 Praha 7.
  Pokud si Nájemce s Pronajímatelem domluví dopravu Produktů až na místo konání akce, pak je cena
za dopravu účtována následovně:
    i. Praha a okolí do 10 km – v ceně nájmu produktu;
    ii. Pokud se místo akce nachází ve vzdálenosti větší než 10 km od katastrální hranice hlavního
města Prahy, pak bude účtován nájemci poplatek ve výši 10 Kč/km.

  14.6. Při převzetí Produktů musí nájemce předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz,
popř. cestovní pas).

  14.7. Při přebírání Produktů je mezi Smluvními stranami podepsána nájemní smlouva, není-li podepsána
dříve.

15. VRÁCENÍ PRODUKTU
  Pokud:
    i. se Pronajímatel domluvil s Nájemcem na dopravě Produktů až na místo akce, pak musí
Nájemce zajistit bezproblémový proces zpětného zabalení a odvezení Produktů Pronajímatelem.
Pokud tak Nájemce neučiní, má povinnost uhradit Pronajímateli náklady, které společnosti
tímto jednáním vznikly a náklady za ztracený čas.
    ii. si Nájemce Produkty vyzvedává osobně na Provozovně Pronajímatele, pak má povinnost
Produkty vrátit na své náklady a v dohodnutý čas, pokud se Smluvní strany nedomluvily
dopředu jinak. Případnou odpovědnost za poškození při přepravě v takovém případě má
Nájemce.

16. DÉLKA PRONÁJMU A DORUČOVACÍ ČASY
  16.1. Nájem na jeden den je běžně nájem v časovém rozpětí od 14:00 původního dne do 9:00 dalšího
dne, nedomluví-li se Smluvní strany jinak.

  16.2. Pronajímatel dodá Produkty Nájemci v termínu dohodnutém mezi Nájemcem a Pronajímatelem,
ale vynaloží úsilí, aby byly Produkty připraveny ještě před domluveným časem. Nebudou-li Produkty
připravené v dohodnutém čase, má Nájemce právo na úměrné sníženy nájemného, nebude-li Nájemce
aplikovat pod-čl. 16.3. těchto obchodních podmínek.

  16.3. Nájemce bere na vědomí, že může dojít k nepředvídatelným zpožděním, a přestože je věnována
veškerá péče tomu, aby byly Produkty dodány Nájemci před požadovaným termínem, může dojít ke
zpoždění dodávky. Pokud k tomu dojde, Pronajímatel případně souhlasí s prodloužením doby nájmu,
aby Nájemci kompenzoval ztrátu času bez jakýchkoli dalších poplatků za nájem pro Nájemce.

  16.4. Nájemce souhlasí s tím, že některé Produkty vyžadují přípravu až jednu hodinu před plánovaným
začátkem akce. Nájemce se zavazuje, že v dostatečném předstihu před akcí poskytne čas pro dodání a
přípravu zejména Nafukovacího stanu či případně jiných Produktů. V případě, že přístup na místo konání
akce nebude umožněn po požadovanou dobu přípravy, Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za
to, že Produkty budou připraveny k použití do plánovaného začátku akce, a za to, že Produkty nebudou
připraveny k použití včas, nebude poskytnuta žádná náhrada.

17. PŘÍSTUP NA MÍSTO

  17.1. Některé Produkty vyžadují, aby k nim byl k dispozici přístup vozidlem, aby bylo možné Produkt
doručit Nájemci. Nájemce bude informován, zda je pro dodání konkrétního Produktu nutný přístup
vozidla.

  17.2. Pokud je vyžadován přístup vozidlem, musí nájemce zajistit, aby cesta, kterou má vozidlo projet,
byla široká nejméně 3 metry. Pokud nájemce nezajistí vhodný průjezd vozidla, je možné, že produkt
nebude možné postavit a nájemce ztratí nárok na vrácení zálohy.

  17.3. Pokud není k dispozici přístup vozidlem (a není to podmínkou pro doručení), použije Pronajímatel
k přemístění Produktu vozík a Nájemce musí zajistit, aby byl k dispozici volný prostor o šířce přibližně 1
metr.

  17.4. Nájemce je povinen zajistit, aby všechny visací zámky, brány, závory, bezpečnostní ploty, zásuvky,
generátory či jiné obdobné zařízení byly otevřeny, odemčeny nebo nastaveny před dodáním produktu,
aby bylo zajištěno bezproblémové dodání produktu. Jakékoli zpoždění způsobené tím, že Nájemce
neposkytne řádný přístup na místo, může mít za následek dodatečný poplatek ve výši zálohy za dodání
dle uvážení Pronajímatele.

18. NASTAVENÍ MÍSTA
  18.1. Nájemce je povinen zajistit rovný povrch pro použití Nafukovacího stanu o minimální ploše 7×6
metrů.

  18.2. Produkty lze použít na betonové, asfaltové, travnaté, dřevěné či plastové povrchy. Jestliže je
povrch jiného typu, pak se musí Nájemce domluvit, zda je tento typ povrchu vhodný pro Produkty.

  18.3. Jakékoli nafukovací zařízení, včetně Nafukovacího stanu, bude připevněno k zemi buď pomocí:
    i. kolíků zaražených do země;
    ii. v případě, že nelze použít kolíky, použije se k zajištění Nafukovacího stanu závaží.

  18.4. Pronajímatel ručí za to, že Produkty budou:
    i. mít neporušené a nepoškozené kotevní body;
    ii. mít lana, která nebudou opotřebovaná nebo poškozená;
    iii. mít kolíky, které nebudou opotřebovány nebo poškozeny;
    iv. při plném nafouknutí budou všechny stěny pevné a vzpřímené a tlak bude poskytovat
spolehlivou a pevnou oporu;

  18.5. Produkty ukládané na beton, asfalt, dřevo, plast nebo na trávníkový povrch budou zajištěny
pomocí závaží.

  18.6. Produkty umístěné na trávě budou zajištěny pomocí kolíků.

  18.7. Nájemce je povinen zajistit, aby místo, kde je Produkt umístěn:
    i. neobsahovalo žádné klacky, zvířecí výkaly, ostré předměty či jakékoliv předměty způsobující
nerovnost povrchu;
    ii. neobsahovalo žádné nadzemní dráty, stromy ani jiné překážky ve výši minimálně 5 metrů,
které by mohly bránit či ohrozit používání produktu
    iii. neobsahovalo pod povrchem žádné elektrické vedení, potrubí ani vodovodní síť, které by
mohly být zasaženy kolíkem zapíchnutým do země;

  18.8. Pokud nájemce nezajistí, aby místo bylo dostatečně připraveno, může být pronájem zrušen bez
nároku na vrácení zálohy.

  18.9. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou na majetku Nájemce v
důsledku toho, že Nájemce nedodrží podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách či v nájemní
smlouvě.

  18.10. Nájemce nese plnou odpovědnost, která může vést k dodatečným poplatkům, pokud dojde k
poškození majetku Pronajímatele v důsledku nedodržení kterékoli části těchto obchodních podmínek ze
strany Nájemce.

C. BEZPEČNOST PRODUKTŮ

19. POUŽITÍ PRODUKTŮ
  19.1. Po sestavení Produktů je Nájemci zakázáno Produkt odstraňovat, upravovat nebo jakkoli měnit
bez souhlasu Pronajímatele.

  19.2. Nafukovací stan by měl kolem sebe vždy udržovat volný prostor přibližně 1-2 metry.

  19.3. Nájemce se zavazuje zajistit, aby na Produkt po celou dobu dohlížela osoba starší 18 let, která
není pod vlivem alkoholu, a aby se děti nemohly přiblížit ke kompresoru, elektrickým zásuvkám či
vypínačům nebo s nimi manipulovat.

  19.4. Následující předměty jsou přísně zakázány:
    i. ostré předměty;
    ii. skleněné láhve;
    iii. jakýkoli jiný nástroj, který by mohl zranit jinou osobu;
    iv. cigarety a jiné tabákové výrobky;
    v. jakékoliv hořlavé předměty (sirky, zapalovač atd.);
    vi. jakýkoliv jiný předmět, který by mohl poškodit Nafukovací stan či jiný Produkt.

  19.5. Následující činnosti jsou na produktu nebo v jeho okolí přísně zakázány:
    i. Narážení do stanu;
    ii. Skákání na boční stěny nafukovacího stanu;
    iii. Šplhání, houpání nebo visení na stěnách produktu;;
    iv. Sezení/stání na střeše nebo visení z nafukovacího stanu;
    v. Jakékoliv jiné činnosti, které by mohly ohrozit stan či jiný produkt.

20. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ, KAPACITNÍ LIMITY
  20.1. Maximální kapacita nafukovacích zařízení v jednom okamžiku je:
    i. 30 osob v PARTY HOUSE (tj. Nafukovací stan)
    ii. 80 osob v PARTY HOUSE DELUXE (tj. Nafukovací stan)

  20.2. Celková maximální kapacita Nafukovacího stanu nesmí být překročena.

  20.3. V Nafukovacím stanu není dovoleno provozovat pohlavní styk ani jiný sexuální akt.

21. OMEZENÍ VĚTRU
  21.1. Nájemce bere na vědomí, že povětrnostní podmínky mohou rychle zesílit, a je výhradně na jeho
odpovědnosti, aby zajistil, že Produkty, zejména Nafukovací stan, budou postaveny pouze v
podmínkách, které jsou bezpečné pro jeho používání.

  21.2. Za silného větru nebo v případě, že se Nafukovací stan uvolní z úvazu, se musí všichni účastníci
akce evakuovat a Produkt musí být okamžitě vypuštěn a zajištěn.

  21.3. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout postavit jakýkoli produkt v případě silného deště či
silného větru.

  21.4. Pronajímatel si vyhrazuje právo vypustit jakýkoli produkt v případě silného deště či silného
větru.

22. OMEZENÍ DEŠTĚ
  22.1. Ačkoli je většina dodávaných produktů navržena tak, aby odolala použití v interiéru i exteriéru,
nejsou určeny k použití v případě silného deště.

  22.2. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že voda může způsobit, že Produkty nebudou bezpečné,
protože budou kluzké, a že v případě namočení napájecích kabelů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, a že v případě deště se produkty nesmí používat, dokud nepřestane pršet nebo dokud nebude
nebezpečí vody odstraněno.

  22.3. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny elektrické součásti Produktů budou chráněny
před vodou nebo deštěm, a souhlasí s tím, že Nafukovací stan okamžitě vypustí, vypne a zakryje
všechny zdroje napájení.

  22.4. Nebude-li déšť dosahovat takové intenzity, pro kterou by bylo z důvodu bezpečnosti nezbytné
akci a nájem okamžitě ukončit, lze přes celou plochu Produktů, zejména přes Nafukovací stan,
nainstalovat voděodolnou plachtu, která zamezí přímému kontaktu dešťové vody a Produktu, resp.
Nafukovacího stanu.

23. NAPÁJENÍ

  23.1. Nájemce bere na vědomí, že Produkty vyžadují k nafouknutí trvalý zdroj elektrické energie.
Nájemce bere na vědomí, že je jeho odpovědností zajistit stabilní zdroj energie ve vzdálenosti do 50
metrů od Produtků, a že Pronajímatel nenese odpovědnost za případné výpadky proudu nebo jeho
zastavení. Doporučujeme dva elektrické zdroje (zásuvky) vzdálené maximálně 50 metrů od Produktů.

  23.2. Ačkoli Pronajímatel dělá vše pro to, aby zajistil, že Produkty odpovídají českým normám, Nájemce
bere na vědomí, že čas od času dochází k nepředvídaným událostem a elektrické komponenty přestanou
fungovat, a Nájemce souhlasí s tím, že to neznamená, že Pronajímatel jakkoli zanedbal dodávku těchto
položek.

  23.3. Pokud je generátor dodán Pronajímatelem, Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že je
výhradně odpovědný za sledování spotřeby paliva a celkového výkonu generátoru.

  23.4. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že palivo poskytnuté pro generátor je sice určeno na
předpokládanou dobu pronájmu, ale rychlost spotřeby paliva se může lišit v závislosti na intenzitě
používání, počtu účastníků a velikosti Nafukovacího stanu. Nájemce bere na vědomí, že generátorům
může čas od času dojít palivo nebo mohou přestat fungovat.

  23.5. Nájemce je odpovědný za vstup a výstup hostů ze stanu.

  23.6. Nájemce zastaví generátor každé 2 hodiny v případě nutnosti doplnění paliva, aby byla zajištěna
co nejmenší pravděpodobnost náhlého vypuštění stanu.

  23.7. Nájemce je odpovědný za to, že generátor bude řádně monitorován, vhodně postaven a ohraničen
mimo místa, kde by mohlo dojít k poškození napájecích kabelů, k narušení generátoru nebo k vypnutí
kompresoru během používání produktu.

24. NOUZOVÝ POSTUP
  24.1. Každý Nafukovací stan má nouzový východ, aby se zabránilo případnému udušení. Nouzový
východ je totožný se vstupem do Nafukovacího stanu. Nájemce je zodpovědný za to, že sebe a všechny
hosty před použitím Nafukovacího stanu seznámí s nouzovým východem.

  24.2. V případě, že dojde k výpadku napájení produktu, je nutné provést následující postup evakuace:
    i. NEVSTUPUJTE do Nafukovacího stanu ani na něj neskákejte, protože těžší dospělí přispějí
k rychlejšímu vyfouknutí Nafukovacího stanu.
    ii. NEDOVOLTE jiným osobám vstup do nafukovacího stanu.
    iii. Zatímco jedna osoba evakuuje Nafukovací stan, druhá osoba se pokusí obnovit přívod
energie.
    iv. Hlasitě a důrazně vyzvěte všechny hosty, aby okamžitě Nafukovací stan opustili a přesunuli
se před něj.
    v. Pokud se hosté nemohou dostat k přednímu východu, nasměrujte je na stranu Nafukovacího
stanu naproti nouzovému východu a z vnější strany nafukovacího stanu na ně promluvte a
vysvětlete jim, co se děje, a aby zachovali klid.
    vi. Počkejte, až se strop nafoukne, a zároveň se ujistěte, že hosté mohou dýchat přes okna.
Otevřete nouzový východ ať může host opustit nafukovací stan.
    vii. Nafukovací stan zcela vypusťte, dokud nebude vyřešen problém s napájením.

  24.3. Nafukovací stan je navržen tak, aby se nejprve vyfoukl ze stropu, což umožní snadnější vyproštění
účastníků Nafukovacího stanu.

25. ŠKODY NA MAJETKU
  25.1. Nájemce bere na vědomí a zavazuje se udržovat Produkty ve stejném stavu (se zohledněním na
běžné opotřebení), v jakém byly Nájemci dodány Pronajímatelem.

  25.2. Pronajímatel potvrzuje, že Produkty budou v dobrém funkčním stavu.

  25.3. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud je Produkt vrácen jakkoli poškozený nad
rámec běžného používání, uhradí Pronajímateli veškeré náklady na opravu Produktu a v případě, že
poškození nelze opravit, náklady na výměnu produktu za nový produkt podobné velikosti a kvality.

  25.4. Nájemce se zavazuje udržovat Produkty v čistotě a vrátit Nafukovací stan v čistém stavu bez bláta,
trávy, špíny, skvrn nebo jiných látek.

  25.5. Pokud Nájemce nevrátí Nafukovací stan v čistotě, Pronajímatel bude nájemci účtovat poplatek za
úklid a Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré náklady na úklid, přičemž sazba poplatku
začíná na 1000 Kč.

  25.6. Nájemce přebírá plnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození (nad rámec běžného
opotřebení) výše uvedených produktů v době, kdy je v jeho péči a pod jeho kontrolou.

  25.7. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré právní náklady, které Pronajímateli vzniknou v souvislosti
s vymáháním finanční náhrady za škodu na produktech, které užíval Nájemce.

26. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  26.1. Všechny osoby, které Produkty používají, tak činí na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese
odpovědnost za případné nehody nebo zranění osob či majetku v důsledku nesprávného používání
Produktů.

  26.2. Nájemce je odpovědný za vstup a výstup hostů do a z Nafukovacího stanu.

  26.3. Odškodnění poskytnuté Nájemci na základě pojištění odpovědnosti za škodu se nevztahuje na
právní odpovědnost za nároky vyplývající z úrazů osob nebo majetku v případech, kdy nebyly dodrženy
podmínky těchto obchodních podmínek.

27. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. srpna 2022.